Algemene voorwaarden

Voor dienstverlening van de Nederlandse Visumdienst & Ambassade Informatie (NV & AI),
gevestigd en kantoorhoudende te Laan van Nieuw Oost Indië 1e, 2594 BH, Den Haag, hierna te noemen Nederlandse Visumdienst.


Artikel 1. Definities
1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de wederpartij van de Nederlandse Visumdienst.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden
1. Voor zover door de partijen niet schriftelijk van deze Algemene voorwaarden is afgeweken, zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding en op iedere overeenkomst tussen de Nederlandse Visumdienst en een opdrachtgever waarop de Nederlandse Visumdienst deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de Nederlandse Visumdienst partij is.
3. Na een eventuele nietigheid of ontbinding van de overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, blijven deze Algemene voorwaarden van toepassing voor zover zij zelfstandig betekenis hebben en/of voor zover ze bedongen zijn ter regeling van de gevolgen van de nietigheid of ontbinding.
4. In het geval één of meer bepalingen uit deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen uit deze Algemene voorwaarden onaangetast.

 

Artikel 3. Offertes
1. De door de Nederlandse Visumdienst gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Tenzij anders aangegeven zijn offertes 30 dagen geldig. De Nederlandse Visumdienst is slechts aan de offertes gebonden indien aanvaarding door de wederpartij binnen 30 dagen door de Nederlandse Visumdienst is ontvangen.
2. Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen in de genoemde offertes exclusief BTW.
3. Een offerte met samengestelde prijsopbouw voor afzonderlijke werkzaamheden, verplicht de Nederlandse Visumdienst niet tot het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden voor het overeenkomstige deel van de prijs.
4. Tenzij anders aangegeven zijn offertes slechts éénmaal geldig, ze zijn niet automatisch geldend voor aansluitende overeenkomsten.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1
. De Nederlandse Visumdienst zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende kennis en kunde. Hierbij dient vermeld dat het een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting betreft.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Nederlandse Visumdienst het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of documenten, waarvan de Nederlandse Visumdienst aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Nederlandse Visumdienst worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of documenten niet tijdig aan de Nederlandse Visumdienst zijn verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De Nederlandse Visumdienst is niet aansprakelijk voor kosten of schade van enigerlei aard, veroorzaakt doordat de Nederlandse Visumdienst is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of vanwege te late verstrekking van de benodigde gegevens en/of documenten.

 

Artikel 5. Wijziging, aanvulling en voortijdige beëindiging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Nederlandse Visumdienst zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de Nederlandse Visumdienst de opdrachtgever hierover zo mogelijk tevoren inlichten.
4. De Nederlandse Visumdienst zal aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een verandering van honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 4 zal de Nederlandse Visumdienst geen hoger honorarium in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
6. Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever, is de Nederlandse Visumdienst gerechtigd door haar inmiddels gemaakte kosten te factureren. Met in acht name van hetgeen bepaald is in artikel 13, is de opdrachtgever gehouden deze kosten te voldoen.

 

Artikel 6. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene voorwaarden, behoudt de Nederlandse Visumdienst zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. De Nederlandse Visumdienst behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiïng van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de Nederlandse Visumdienst.
2. Indien een klacht gegrond is, zal de Nederlandse Visumdienst de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal de Nederlandse Visumdienst slechts aansprakelijk zijn voor schade of kosten binnen de grenzen van artikel 15.

 

 Artikel 9. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
3. Indien de Nederlandse Visumdienst en de opdrachtgever een vast honorarium overeenkomen, dan is de Nederlandse Visumdienst gerechtigd tot verhoging van dit tarief als ze kan aantonen dat zich tussen het moment van de offerte en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van consulaire kosten.

 

Artikel 10. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door de Nederlandse Visumdienst aan te geven wijze in EURO.
2. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de Nederlandse Visumdienst en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de Nederlandse Visumdienst onmiddellijk opeisbaar zijn. Voorts zijn vooruitbetaalde consulaire kosten bij voorrang opeisbaar op de boedel, zijnde vooruitbetaalde legeskosten.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 11. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

  • over de eerste € 3.000,- 15% van de factuurwaarde
  • over het meerdere tot € 6.000,- 10% van de factuurwaarde
  • over het meerdere tot € 12.000,- 8% van de factuurwaarde
  • over het meerdere 5% van de factuurwaarde

 2. Indien de Nederlandse Visumdienst aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, terwijl deze redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze hogere kosten voor vergoeding in aanmerking.

 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Indien de Nederlandse Visumdienst aansprakelijk is voor schade of kosten, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van de Nederlandse Visumdienst, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de aansprakelijkheid verlegd wordt naar de door de Nederlandse Visumdienst ingeschakelde derde partij, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de door de derde partij of haar verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt terwijl de Nederlandse Visumdienst aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid van de Nederlandse Visumdienst beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans die handeling binnen de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Nederlandse Visumdienst of haar ondergeschikten.
4. De Nederlandse Visumdienst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.
5. De Nederlandse Visumdienst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid van op haar website gepubliceerde gegevens of anderszins door haar openbaar gemaakte gegevens.Artikel 13. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Nederlandse Visumdienst geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Nederlandse Visumdienst, al dan niet tijdelijk, niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. De Nederlandse Visumdienst heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Nederlandse Visumdienst haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de Nederlandse Visumdienst opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Nederlandse Visumdienst niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien de Nederlandse Visumdienst bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 14. Geschillenbeslechting
De arrondissementsrechtbank in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op elke offerte en overeenkomst tussen de Nederlandse Visumdienst en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag.